TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHÊ

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm KHCN Là đơn vị có thu thuộc Trường Đại học Tây Bắc, thành lập theo quyết định số 333/QĐ-TCCB, ngày 18/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc

1. Tổ chức:

    • Giám đốc: TS. Đỗ Hải Lan
    • Các thành viên khác:
      • 01 Thạc sỹ
      • 03 cử nhân

2. Chức năng

Nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học tạo sản phẩm mới; Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ (đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất, chế biến); Kinh doanh (thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ).